Informujemy, że w listopadzie 2023, Inwestor Zastępczy Ingka Centres podjął decyzję o odstąpieniu od realizacji planowanej inwestycji wybudowania drogi publicznej łączącej ulicę Górczewską z ulicą Dywizjonu 303.

Okoliczności i wydarzenia takie jak m.in. pandemia oraz wybuch wojny w Ukrainie, które wpłynęły na wzrost, a następnie utrzymujący się wysoki poziom inflacji, przełożyły się także na znaczące podwyżki cen materiałów budowlanych oraz koszty pracy, uniemożliwiając nam realizację projektu w oparciu o pierwotne założenia.

Serdecznie dziękujemy wszystkim partnerom i podmiotom zaangażowanym w prace przygotowawcze do realizacji projektu.

Informujemy, że w listopadzie 2023, Inwestor Zastępczy Ingka Centres podjął decyzję o odstąpieniu od realizacji planowanej inwestycji wybudowania drogi publicznej łączącej ulicę Górczewską z ulicą Dywizjonu 303.

Okoliczności i wydarzenia takie jak m.in. pandemia oraz wybuch wojny w Ukrainie, które wpłynęły na wzrost, a następnie utrzymujący się wysoki poziom inflacji, przełożyły się także na znaczące podwyżki cen materiałów budowlanych oraz koszty pracy, uniemożliwiając nam realizację projektu w oparciu o pierwotne założenia.

Serdecznie dziękujemy wszystkim partnerom i podmiotom zaangażowanym w prace przygotowawcze do realizacji projektu.

29 września 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Nieruchomości Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy poświęcone koncepcji budowy drogi łączącej ulicę Górczewską z ulicą Dywizjonu 303. Podczas spotkania, przedstawiciele inwestora zastępczego – firmy Ingka Centres, omówili historię rozmów dotyczących planowanej inwestycji oraz zaprezentowali wyniki analiz natężenia ruchu i symulacji stężenia emisji CO2, NOx i PM10 z uwzględnieniem drogi Ks. Janusza i okolicznych dróg oraz ekspertyzę pokazującą wpływ budowy drogi na kręgowce.

Podczas spotkania, Inwestor zastępczy zobowiązał się do przekazania najważniejszej dokumentacji dotyczącej planowanej inwestycji. Komplet materiałów źródłowych został przesłany 7 października br. drogą elektroniczną do przedstawicielki Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych dla Dzielnicy, wskazanej jako osoba odpowiedzialna za ich przyjęcie.

Ingka Centres przekazała Komisji Ładu Przestrzennego i Nieruchomości Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy następujące dokumenty:

 1. → Notatka z pierwszego spotkania w Biurze Drogownictwa i Komunikacji z 8 listopada 2016 roku w sprawie możliwości budowy połączenia ulic Górczewskiej i Dywizjonu 303, zawarta w korespondencji skierowanej do wszystkich decydentów;
 2. → Pismo Zarządu Ingka Centres (poprzednia nazwa IKEA Centres) do BDiK z 24 listopada 2016 roku z deklaracją współfinansowania inwestycji;
 3. → Pismo Ingka Centres do Prezydenta Olszewskiego (do wiadomości Burmistrza Dzielnicy Wola) z 1 czerwca 2017 roku z wnioskiem dotyczącym podjęcia wspólnych rozmów na temat budowy nowej drogi łączącej ulicę Górczewską z Dywizjonu 303 w obrębie Urlychowa na Woli;
 4. → Wniosek Ingka Centres skierowany do Biura Polityki Mobilności i Transportu m.st. Warszawy z prośbą o wydanie opinii komunikacyjnej dot. koncepcji drogowej z 7 sierpnia 2017 roku;
 5. → Notatka ze spotkania w Biurze Polityki Mobilności i Transportu m.st. Warszawy z 11 kwietnia 2018 wraz z listą gości;
 6. → Opinia BPMiT z 31 lipca 2018 roku dot. proponowanej koncepcji;
 7. → Notatka ze spotkania, które odbyło się w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich 3 lipca 2019 roku;
 8. Notatka ze spotkania z 19 maja 2020 w Biurze Infrastruktury;
 9. → Stanowisko Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w sprawie budowy łącznika drogowego pomiędzy ulicami Górczewską a Obozową/ Dywizjonu 303 w nawiązaniu do spotkania z 19 maja 2020;
 10. → Korespondencja z Zarządem Dzielnicy Wola dot. przeprowadzenia konsultacji w sprawie budowy łącznika z lipca 2020 roku;
 11. → Notatka ze spotkania w Urzędzie Dzielnicy Wola z 3 września 2020 roku.
 1. →Dokument „Wstępna ocena wpływu planowanej budowy łącznika drogowego pomiędzy ulicami Górczewską a Dywizjonu 303 w Warszawie na kręgowce” autorstwa dra Bartłomieja Woźniaka.
 2. → Dokument „Redukcja emisji spalin i hałasu przy budowie objazdu ul. Ks. Janusza w czasie zamknięcia Górczewskiej” autorstwa dra Tomasza Dybicza.
 3. → Opracowanie „Projekt skrzyżowania Obozowa/ Łącznik od ul Górczewskiej/ Dywizjonu 303” autorstwa Firmy TransEko.
 4. → Mapa z podziałem działek.

16 października 2020 r. w godzinach 9:00 – 12:00 oraz 14:00 – 18:00 w Ogrodzie Codziennym przy centrum handlowym Wola Park odbyły się spotkania dla mieszkańców. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami rozmów: → Podsumowanie Spotkań dla mieszkańców, 16 października 2020 r. – aktualizacja 23.11.2020.

21 maja 2021 r. Inwestor zastępczy złożył wniosek o zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu dla budowy drogi publicznej na odcinku od ul. Górczewskiej do ul. Dywizjonu 303 w Biurze Zarządzania Ruchem Drogowym. → Wniosek do Biura Zarządzania Ruchem Drogowym o zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu.

12 października 2021 r. Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym zatwierdziło projekt stałej organizacji ruchu dla drogi publicznej na odcinku od ul. Górczewskiej do ul. Dywizjonu 303 (pod nr ZR/1296/21): → Zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu przez BZRD.

13 kwietnia 2022 r. projekt został zgłoszony do zaopiniowania przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej: → Wniosek o uzgodnienie ZUD.

Przedstawiciele Ingka Centres przyjęli zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD Koło II, aby przedstawić aktualny status prac związanych z inwestycją oraz odpowiedzieć na pytania działkowców. Spotkanie odbyło się 30 kwietnia 2022 r., zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem: → Notatka ze spotkania.

O inwestycji

Od dłuższego czasu na Woli i Bemowie intensywnie realizowane są inwestycje mające na celu usprawnienie komunikacji w tym rejonie. Na początku kwietnia br otwarto nowe stacje II linii metra – Płocką, MłynówKsięcia Janusza, a prace związane z budową kolejnych etapów tej linii, która w niedalekiej przyszłości stworzy szybkie połączenie Woli z Bemowem, trwają. Na przestrzeni ostatnich lat zwiększa się liczba mieszkańców obu dzielnic. Wzrost ich atrakcyjności wynika z coraz bogatszej oferty mieszkaniowej w przypadku Bemowa oraz dużego wzrostu powierzchni biurowej i dziesiątek tysięcy nowych miejsc pracy na Woli.

Te dynamiczne zmiany oznaczają duże ułatwienia dla mieszkańców obu dzielnic. Do czasu, kiedy zostaną ukończone, mogą jednak powodować niedogodności związane z dojazdami do pracy, szkoły czy poruszaniem się w ich obrębie.

Planiści miejscy, prognozując skokowy rozwój tego rejonu Warszawy, już w 2006 roku zaplanowali nową drogę, która m.in. połączy ulicę Górczewską z ulicą Dywizjonu 303. Inwestycja znalazła się w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy, uchwalonym przez Radę m.st. Warszawy w 2006 r. Prowadzona jest przez Inwestora zastępczego budowy, Ingka Centers, na mocy umowy zawartej 19 marca 2020 roku z Miastem Stołecznym Warszawa, które reprezentuje Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych. Ingka Centres odpowiada za opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych oraz zapewnienie finansowania na wypłaty odszkodowań za nieruchomości niezbędne do budowy drogi.

Zgodnie z planem, jej budowa rozpocznie się w II kwartale 2022 roku. Włączenie nowej drogi w siatkę istniejących, ale zmodernizowanych ulic Dywizjonu 303 oraz Górczewskiej, istotnie ułatwi poruszanie się nie tylko kierowców, ale także pieszych i rowerzystów.

Na stronie znajdują się najważniejsze informacje na temat planowanej inwestycji. Podane szczegóły zostały przedstawione w oparciu o koncepcję wypracowaną pod przewodnictwem Miasta Stołecznego Warszawy, która będzie doprecyzowana na etapie powstawania projektu budowlanego.

Kluczowe informacje

1. Skąd pomysł budowy łącznika pomiędzy ul. Górczewską a ul. Dywizjonu 303?

Droga łącząca ulicę Górczewską z ulicą Dywizjonu 303 jest inwestycją o charakterze publicznym, która została zaplanowana i uwzględniona w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy, uchwalonym przez Radę m.st. Warszawy w 2006 r. Jest to dokument, który określa generalne założenia dotyczące całości układu komunikacyjnego miasta. Z kolei miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego odnoszą się do mniejszych obszarów i dokładnie określają sposób ich zagospodarowania. Aktualna wersja tekstu i rysunków studium dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej publikowanego przez Urząd m. st. Warszawy.

2. Jaki jest cel budowy łącznika pomiędzy ul. Górczewską a ul. Dywizjonu 303?

Planowana droga jest częścią ustalonej siatki komunikacyjnej w dzielnicy Wola i stanowi naturalny rozwój tkanki drogowej, a jej powstanie ma kluczowe znaczenie w kontekście wypracowania w pełni funkcjonalnej komunikacji pieszej, rowerowej i kołowej w tym rejonie. Nadrzędnym celem inwestycji jest poprawa komunikacji w sąsiedztwie Centrum Handlowego Wola Park oraz efektywne połączenie zespołów osiedlowych Koło oraz Ulrichów poprzez wzbogacenie zmodernizowanej siatki połączeń.

3. Jak będzie przebiegała droga?

Położenie drogi zostało ustalone w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy z 2006 roku. Połączy ona ulicę Górczewską z ulicą Dywizjonu 303, będzie umiejscowiona równolegle do ulicy Księcia Janusza wzdłuż Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Koło II”.

Zgodnie z zatwierdzoną koncepcją, bieg nowej drogi w znacznej większości pokrywa się z założeniami zatwierdzonymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla m. st. Warszawy. Drobna korekta jej toru dotyczy fragmentu przy włączeniu do ulicy Dywizjonu 303 oraz połączeniu z ulicą Księcia Janusza. Zmiany te zostały wprowadzone z dwóch powodów. Po pierwsze zgodnie z wypracowaną pod przewodnictwem m.st. Warszawy koncepcją, pozwala ona na zachowanie jak największej przestrzeni ogródków działkowych prowadzonych przez Rodzinne Ogrody Działkowe „Koło II”. Po drugie, wprowadzona do koncepcji korekta pozwoli w sposób bezpieczny i najbardziej ergonomiczny na włączenie nowej drogi w istniejącą siatkę ulic w tym rejonie. Aby tak się stało kluczowe jest ograniczenie ruchu na ulicy Księcia Janusza oraz wyeliminowanie kumulowania się ruchu przy ulicy Dywizjonu 303. Mogłoby do niego dochodzić w sytuacji zlokalizowania dwóch skrzyżowań równoległych ulic w swoim bezpośrednim sąsiedztwie. Ponadto w trakcie rozmów prowadzonych z Biurem Polityki Mobilności i Transportu oraz pozostałymi podmiotami zdecydowano, że pierwotny projekt zawarty w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla m. st. Warszawy będzie powodował kolizję z pętlą tramwajową oraz brak możliwości zapewnienia bezpiecznego skrzyżowania z ruchem tramwajowym.

4. Jakie tereny zostaną przeznaczone na budowę nowej drogi?

Zgodnie z założeniami wynikającymi ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy bieg nowej drogi pokrywa skrajne tereny ogródków działkowych ROD „Koło II”. Korekta biegu drogi założonego w koncepcji, pozwoliła na zminimalizowanie liczby działek, które zostaną wyłączone z użytkowania. W tym zakresie Ingka Centres jako Inwestor w imieniu m.st. Warszawy jest w stałym kontakcie z Zarządem Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Koło II”.

5. Kiedy planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych?

Zgodnie z przyjętym harmonogramem inwestycji rozpoczęcie budowy nowej drogi planowane jest na jesień 2022 r.

6. Ile potrwają prace budowlane?

Budowa drogi potrwa do ok. 6 miesięcy. Jej otwarcie planowane jest na lato 2023 r.

7. Czy inwestycja będzie wiązała się z uciążliwością dla mieszkańców pobliskich osiedli?

Inwestor oraz wykonawca dołożą wszelkich starań, żeby zminimalizować trudności związane z budową nowej drogi. Jak każda inna budowa, również ta inwestycja wiąże się z pewnymi czasowymi niedogodnościami, takimi jak hałas czy ruch ciężkich pojazdów. Na etapie przygotowywania planu, wykonawca wytyczy zastępcze drogi komunikacji. Zostanie także opracowany harmonogram działań, który będzie zakładał maksymalną efektywność oraz ograniczenie zmian, które mogą odczuwać mieszkańcy. Należy pamiętać, że będą one czasowe, a nowa droga będzie w przyszłości służyła mieszkańcom dzielnicy i pozwoli na usprawnienie komunikacji w okolicy. 

8. Jakie normy bezpieczeństwa i wygody będzie spełniać nowa droga i jakie korzyści przyniesie jej wybudowanie?

Droga będzie spełniała wszystkie warunki wynikające z obowiązujących przepisów budowlanych.

Zgodnie z koncepcją i w trosce o opracowanie optymalnego rozwiązania pod kątem komunikacji i bezpieczeństwa, zaplanowano włączenie ulicy Księcia Janusza w nową drogę z prawo-skrętem, która z kolei będzie połączona z ulicą Dywizjonu 303. Droga będzie dwukierunkowa z ciągiem pieszo-rowerowym po jednej stronie, który wpisze się w istniejącą siatkę komunikacyjną w okolicy. Zapewni to komfortowe połącznie dla osób przemieszczających się różnymi środkami transportu.

9. Jaki wpływ na okoliczne środowisko będzie miała budowa nowego łącznika?

Inwestycja, jaką jest budowa drogi, zawsze wiąże się z ingerencją w istniejący teren. W związku z budową drogi łączącej ul. Dywizjonu 303 z ul. Górczewską będą prowadzone prace związane z wycinką drzew, które znajdują się obecnie na obszarze jej planowanego biegu. Ich dokładna ilość będzie przedmiotem inwentaryzacji, która zostanie przeprowadzona po zaakceptowaniu finalnego projektu budowlanego.

Na zlecenie Ingka Centres zostałą przygotowana analiza hałasu i zanieczyszczenia powietrza przez niezależną firmę TransEko. Wyniki przeprowadzonych symulacji ruchu wskazują, że budowa łącznika znacznie usprawni ruch w obrębie Koła i ul. Księcia Janusza, odciążając ten obszar z korków, i co się z tym wiąże, także z nadmiernego hałasu i emisji spalin. Według opracowania dopuszczalny poziom hałasu (65 db) przy ul. Księcia Janusza zostanie znacznie przekroczony jeśli nowy łącznik nie powstanie – hałas może osiągać ponad 70 db w godzinach wzmożonego ruchu, czyli 7-19. Budowa łącznika umożliwi ograniczenie liczby emisji dwutlenku węgla CO2 o ponad 1300t w skali roku oraz odpowiednio emisji tlenków azotu NOx o 2,74t i emisji pyłu zawieszonego PM10 o 0,36t.

Na zlecenie Inwestora przeprowadzono także trzy kontrole terenowe wpływu planowanej budowy łącznika drogowego na kręgowce, w terminie miedzy 22 czerwca, a 1 lipca 2020 roku. Na podstawie badań stwierdzono, że:

 • nastąpi zmniejszenie dostępności siedlisk dla kręgowców, ale krajowe populacje stwierdzonych gatunków są w bardzo dobrym stanie. Żaden gatunek o wysokim statusie ochronnym nie ucierpi,
 • poprowadzenie drogi skrajem ogródków działkowych nie doprowadzi do fragmentacji siedlisk oraz zminimalizuje ryzyko śmiertelności na drodze,
 • zmniejszy się dostępność miejsc gniazdowych, zwłaszcza dla dziuplaków. Aby zrekompensować zmniejszenie się liczby miejsc gniazdowych, inwestor planuje nasadzenia wzdłuż nowej drogi drzew przyjaznych do tworzenia dziupli.

1. Analiza wpływu budowy łącznika na kręgowce
2. Analiza hałasu i zanieczyszczenia powietrza dla łącznika ul. Górczewskiej z ul. Dywizjonu 303
3. Analiza ruchu i prognozy ruchu, maj 2018 r. cz.1
4. Analiza ruchu i prognozy ruchu, maj 2018 r. cz.2

Projekt zrealizowany we współpracy z

 Skontaktuj się z nami

kontakt@gorczewska-dywizjonu303.pl

1 + 14 =

Informujemy, że odstąpiono od realizacji inwestycji budowy drogi publicznej łączącej ulicę Górczewską z ulicą Dywizjonu 303.